13 november 2014 | Soest

Voorzitter Cees Verweij: &#822Het KVGO in acht statements”

De toespraak van Cees Verweij op 12 november voor de Ledenraad in Soest week wat af van het gebruikelijke stramien. &#822Bij het schrijven van mijn speech bladerde ik door mijn aantekeningen van het afgelopen jaar op zoek naar een thema, een rode draad. Eén van de vragen die mij tijdens mijn bedrijfsbezoeken veel gesteld werd is: ‘Waarom zou ik lid moeten worden, of moeten blijven van het KVGO?’ ”

&#822Welkom in Soest op deze laatste Ledenraad van 2014. Bij het schrijven van mijn speech bladerde ik door mijn aantekeningen van het afgelopen jaar op zoek naar een thema, een rode draad. Eén van de vragen die mij tijdens mijn bedrijfsbezoeken veel gesteld werd is: ‘waarom zou ik lid moeten worden, of moeten blijven van het KVGO?’ Dia_01Dat is mij zeer duidelijk geworden in de afgelopen vijf jaar, maar ik zit er dan ook met mijn neus bovenop. Ledenraadsleden weten al meer maar leden die deze vergaderingen niet bezoeken en hier niet komen weten lang niet alles. Daarom besloten we binnen het bestuur  om  compact  op te schrijven wat het KVGO  te bieden heeft. Die acht punten wil ik  met u doornemen, waarbij ik terugkijk en van tijd tot tijd een blik op 2015 werp.

De acht statements op een rij. Ik ben of word lid van het KVGO omdat de vereniging:

[1] De cao en arbeidsvoorwaarden regelt;
[2] Drukwerk promoot;
[3] De branche vertegenwoordigt;
[4] Ondernemers bij elkaar brengt;
[5] Voor de branche ongunstige wet- en regelgeving voorkomt;
[6] Kosten voor het bedrijf bespaart;
[7] Kennis verzamelt die de individuele ondernemer niet heeft;
[8] Organiseert, informeert en communiceert.

Dames & heren,
Dia_02Ik neem de statements met u door. U weet dat we ons inspannen om de cao en arbeidsvoorwaarden te regelen door te onderhandelen met de bonden zodat u als individuele ondernemer dit niet hoeft te doen. We werken permanent aan het vernieuwen van de cao en de arbeidsvoorwaarden en volgen en beïnvloeden waar mogelijk regelgeving rond sociale zekerheid. Uit onderzoek is gebleken dat zelf onderhandelen met de bonden duurder uitpakt dan collectief onderhandelen.

Wat is de stand van zaken rond de Comfortabele cao op dit moment? Een paar jaar geleden besloten de sociale partners samen de bestaande cao drastisch op de schop te nemen. We hebben vervolgens vier jaar samen met de bonden hard gewerkt aan een geheel vernieuwde Comfortabele cao. Die moet grafimediabedrijven de noodzakelijke flexibiliteit en maatwerk bieden. Dat werk van vier jaar dreigt nu door de houding van de bonden getorpedeerd te worden. Binnen het dagelijks bestuur van VNO-NCW horen we ook van andere branches dat vooral de FNV zich rigide opstelt.

©NFP-140601-043Lowres

De Ledenraad riep op 24 september de onderhandelingscommissie op bij de uitgangspunten te blijven, dat wil zeggen kostenneutraliteit, geen compensatie van wettelijke maatregelen en invoering van de Comfortabele. De bonden willen al die punten echter weer ter discussie stellen. We moeten concluderen dat de standpunten ver uiteen liggen en dat de impasse nog steeds voortduurt.

Na mij komen vijf specialisten van ons bureau aan het woord om u in detail bij te praten over een aantal onderwerpen plus de gevolgen die deze impasse heeft op de nawerking van de huidige cao. We gaan het bovendien hebben over de Wet zorg en zekerheid die voor grafimedia-ondernemers vooral veel onzekerheid en extra kosten met zich meebrengt.

De wettelijke invoering van de transitievergoeding en de druk die vanuit het sociaal akkoord is ontstaan om de kosten van de verlenging van de toekomstige wettelijke WW-termijn van 24 maanden tot 38 maanden bij werkgevers te leggen zal ernstige gevolgen hebben voor onze bedrijfstak. Samen met VNO-NCW doen we een uiterste inspanning om het ongunstige tij te doen keren.

We gaan later ook in op de vraag of je uit de WGA moet uitstappen of niet. We zullen een aantal beweegredenen op een rij zetten.Dia_03Dat brengt me op ons tweede punt. Het promoten van drukwerk. Zoals bekend ging in juli de Print Pakt campagne van start, waarbij we ons niet afzetten tegen digitale media, maar juist de combinatie van print en digitaal willen onderstrepen. Op de site staan inmiddels meer dan honderd artikelen. Ga er eens kijken en meldt u aan voor de Nieuwsbrief.

We werken hard aan gereedschap dat u kunt gebruiken om op uw beurt de communicatiekracht van drukwerk te promoten. Dat lukt niet van de ene dag op de andere hebben we gemerkt. We werken – met dank aan de stichting Grafivisie – aan Compass, een web-applicatie die u ondersteunt in het gesprek met uw opdrachtgevers waarbij het vooral gaat om het meten van de effectiviteit van print, al dan niet in combinatie met digitaal.

Ook komen we – samen met partners in de keten, zoals het Informatiecentrum Papier en Karton – in het geweer als er weer eens pertinente onzin wordt beweerd, zoals recent weer gebeurde in de ‘Nudge’-campagne die probeert het dode-bomen verhaal nieuw leven in te blazen.

Met Print Pakt staan we nog maar aan het begin. Hebt u suggesties, ideeën: kom er mee. Het moet een campagne worden voor en door leden. Wolfgang Gielissen gaat er dadelijk meer over vertellen.Dia_04Een activiteit die voor u minder zichtbaar is zijn onze inspanningen aan het bestuurlijke front. Het werk in het algemeen en dagelijks bestuur van VNO-NCW is even noodzakelijk als nuttig. We zitten daardoor als branche dicht bij de plekken waar besluiten worden genomen. Dat doen we ook door actief te participeren in Intergraf te Brussel.

Europese regelgeving gaat over bijvoorbeeld de ‘Timber regulations’. Illegaal gekapt hout, alsmede papier waarin illegaal gekapt hout is verwerkt, komt Europa niet langer in.

Wij pleiten al lang voor herkenning van de aanduiding ‘Printed in Europe’. Dat toont aan dat we bijvoorbeeld geen illegaal gekapt hout in ons drukwerk stoppen en, in navolging van de milieuverordeningen in Europa, bijvoorbeeld evenmin lood in de inkt gebruiken.

©NFP-140601-015Lowres
Cees Verweij

De uitgevers zouden zich op Europees niveau bij ons moeten aansluiten om ook drukwerk dat illegaal gekapt hout bevat bij de Europese grens te weren. Niet omdat wij per se bijvoorbeeld drukwerk uit China van de Europese markt willen weren, maar we willen wel dat dit drukwerk aantoonbaar op een net zo duurzame manier wordt geproduceerd als binnen onze grenzen. Drukwerk moet een verantwoord product zijn. Hier en elders in de wereld.

Alertheid is geboden op regelgeving uit Brussel. Een ander voorbeeld. De ‘data protection regulation’ lijkt niets met onze bedrijfstak te maken te hebben. Het beschermen van de privacy is zeker na alle NSA-schandalen een groot goed.

Wat blijkt? Als wij niet oppassen is het straks voor grafische bedrijven onmogelijk adresbestanden van derden te gebruiken voor de verzending van geadresseerd commercieel drukwerk zonder toestemming vooraf van elke geadresseerde. Een onwerkbare situatie natuurlijk. En dat terwijl de huidige situatie dankzij de uitstekende werking van de Stichting Postfilter, waar het KVGO actief in participeert, door alle betrokkenen als prima wordt ervaren.Dia_05Statement vier. Wellicht de kern van een vereniging het dichtst rakend. We brengen ondernemers bij elkaar. Dat doen we vandaag in de Ledenraad, in de tientallen regionale sessies over actuele onderwerpen, in de kennissessies en, recent, in oktober nog in vier sessies verspreid over het land. We doen dat in de acht Duurzaamheidskringen die het onderling wantrouwen helpen wegnemen en de collegialiteit bevorderen.Dia_06Statement vijf is ook zo’n activiteit die zich in de coulissen beweegt, maar daarom niet minder belangrijk is. Als dat nuttig en nodig is komen we naar buiten met onze pogingen om ongewenste regelgeving in Den Haag en Brussel voor de branche in een voor ons minder ongunstige richting om te buigen.

In Den Haag hebben we het dan bijvoorbeeld over het debat rond de nieuwe faillissementswetgeving zoals pre-pack, civielrechtelijk bestuursverbod voor veelplegers en het dwangakkoord voor onwillige crediteuren.

Ander voorbeeld. We waren in staat om de duurzame inkoopvoorwaarden door de overheid verregaand te nuanceren en onjuistheden eruit te krijgen.

Nog een voorbeeld. Maarten Reuderink legt dadelijk uit wat de gevolgen kunnen zijn voor de grote energieverbruikers in ons midden als de plannen voor deze nieuwe Energiebelasting doorgaan. Onze branche wordt door deze extra heffing fors geraakt en kan voor bedrijven een laatste druppel zijn. Dus doen we er alles aan om te voorkomen dat dit plaats gaat vinden.

Ook op Europees niveau is alertheid geboden. Denk aan de Deense belastingmaatregel om een heffing te leggen op reclamedrukwerk. De Denen willen een torenhoog tarief leggen op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk. De formele beweegreden: een niet onderbouwde milieuclaim. De werkelijkheid is dat de verleiding om de staatskas op deze eenvoudige manier rap te vullen in vele landen niet weerstaan zal kunnen worden. Ik hoef de desastreuze gevolgen van een dergelijk plan voor onze drukkerijen niet te schetsen, nog los van het feit dat retailers bijvoorbeeld een belangrijk communicatiekanaal zouden kwijtraken. Want uw KVGO wil voor u de brievenbussen wel openhouden voor uw reclamedrukwerk.Dia_07Statement zes spreekt ondernemers zeker aan. Uiteraard betaalt u contributie, maar met KVGO bespaart tegelijkertijd kosten voor uw bedrijf. Denkt u daarbij aan het ontsluiten van gelden voor subsidies op opleidingen uit Europa of uit Den Haag. Zonder een hechte vereniging en een paritair overleg grijp je daar altijd naast.

Het Sectorplan voor de grafimedia is door de Nederlandse overheid gehonoreerd met ruim twee miljoen euro. Ik bezocht een bedrijf dat wilde innoveren. De opleidingen werden voor een groot deel door de fondsen betaald. Het bedrijf maakt een grote verandering door. Ondernemen is veranderen en daar helpen die fondsen echt.

We zetten stappen in het verbeteren en professionaliseren van onze ledenvoordelen met Purchase Pool. Met Purchase Pool houden we onze huidige ledenvoordelen tegen het licht. Deze professionele inkopers zijn in staat scherpe voordelen te bedingen. Daar gaat u in de toekomst extra van profiteren.Punt zeven. Op het bureau is specialistische kennis aanwezig op het gebied van arbeidsvoorwaarden, sociale wetgeving, milieu, energie, verzekeringen en pensioenen. Een schat aan informatie is te vinden in de digitale Personeelswijzer: exclusief voor KVGO-leden; altijd actueel, altijd praktisch en altijd te raadplegen.Dia_08Het KVGO verzamelt kennis die u als individuele ondernemer niet heeft. Het gaat om taaie en ingewikkelde onderwerpen. We bieden een persoonlijke vraagbaak voor ondernemers. We hebben specialistische kennis in huis op het gebied van de RI&E, voedselveiligheid, labels en etiketten. En over wetgeving als de Bezava, de Pensioenwetgeving, de al genoemde Wet werk en zekerheid. We sluiten convenanten af met de overheid en maken de CO2-footprint inzichtelijk met ClimateCalc.Dia_09Al de informatie die we verzamelen, willen we zo doelmatig mogelijk bij u bezorgen. Statement acht staat dan ook voor organiseren, informeren en communiceren. De papieren en digitale kanalen zijn bekend. We publiceren circa 200 artikelen per jaar op de website en een even groot aantal versturen we via Kernmail.  . We hebben ons Jaarverslag, acht edities van elk circa 24 pagina’s met Kernnieuws, actuele brochures en regiobijeenkomsten.

Dames & heren,
Dit is nog lang niet alles wat het KVGO doet. Maar elke ondernemer, groot, midden of klein, vindt in onze activiteiten vele zaken die het lidmaatschap van onze vereniging niet alleen nuttig, maar vooral noodzakelijk maken.Dia_10Dat brengt me op de stand van zaken in de bedrijfstak. Omwille van de tijd, sta ik niet lang stil bij de economische omstandigheden, waar we immers toch geen grip op hebben. Zelf constateer ik dat een licht opflakkerend optimisme, in binnen– en buitenland telkens opnieuw getemperd wordt door tegenvallende cijfers en lage groeipercentages. Het is niet anders; we zullen moeten ondernemen in deze conjunctuur.

Voor onze vereniging betekent dit dat we in 2014 als gevolg van fusies, integraties, faillissementen, opzeggingen en bedrijfsbeëindigingen het aantal leden zagen dalen met ruim 7 procent. Het aantal werkzame personen bij de bestaande KVGO lidbedrijven daalt in 2014 met 6,5 procent. Onze nieuwe penningmeester Ruud de Klerk laat u dadelijk zien wat de gevolgen zijn voor het huishoudboekje 2015 van het KVGO. Ook biedt hij een projectie aan van de bedrijfsvoering voor de periode 2016 en 2017.

©NFP-140601-016Lowres

Dat zijn cijfers over de gehele branche. Als individuele ondernemer kunt u uiteraard – ook binnen de beperkingen van een moeilijke conjunctuur – op zoek gaan naar betere verdienmodellen. ‘Out of the box’ denken kan daarbij helpen. Vandaar dat we na de pauze zo’n echte out of de box-denker aan het woord laten. Jan van Setten zet u niet alleen aan het denken, maar zo bleek uit de voorgesprekken, brengt u ook nog eens aan het lachen.

Bij de discussies in het bestuur over de acht statements hebben we benadrukt dat het niet gaat om het formuleren van statische uitgangspunten, maar om een dynamisch document dat de activiteiten van het KVGO omvat. Daar zal dus voortdurend aan getimmerd moeten worden door bestuur, managementteam en de beleidsmedewerkers. Dat deden we in 2014. Dat doen we komend jaar. Werk in uitvoering, dus.

Ik wens een u een goede Ledenraad.”