35 resultaten voor "leveringsvoorwaarden"

Hoe hanteer ik de leveringsvoorwaarden?

De grafimedia-branche kent leveringsvoorwaarden, die door de leden-bedrijven worden gehanteerd bij de aanbiedingen naar en transacties met hun opdrachtgevers. De leveringsvoorwaarden zijn alleen op de overeenkomsten met  klanten van toepassing als u heeft bedongen dat ze op de overeenkomst van toepassing zijn en u de klant de mogelijkheid heeft geboden de leveringsvoorwaarden te lezen.


Voor de correcte verwijzing raadt het KVGO aan om op alle offertes (maar ook op de orderbevestiging, facturen en briefpapier) de volgende verwijzing op te nemen:


&#822Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 6/2002 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.”


Klanten moeten in de gelegenheid zijn de leveringsvoorwaarden te lezen of toegezonden te krijgen. Dat moet dan al in het offertestadium gebeuren. Zeker bij orders van geringe omvang, komt het voor dat wordt verzuimd de klant in het offertestadium voldoende op dit punt te informeren dan wel een exemplaar van de leveringsvoorwaarden bij de offerte te voegen.


Een aantal bedrijven heeft daarom de gewoonte op de achterzijde van hun brieven een selectie uit de leveringsvoorwaarden af te drukken en daarnaar te verwijzen op de voorzijde. Er wordt echter op gewezen dat in gevallen waarin van zo’n selectie gebruik wordt gemaakt, ook slechts die beperkte selectie geldt. Bedrijven kunnen zich dan later niet beroepen op bepalingen uit de leveringsvoorwaarden die niet in deze selectie waren opgenomen.

https://www.kvgo.nl/3213/

KVGO-brochure met toelichting leveringsvoorwaarden uit

Amstelveen, 9 mei 2007 – KVGO-leden vinden binnenkort de nieuwe Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie en een nieuwe Toelichtingsbrochure op de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie in de brievenbus.

Om met succes een beroep te kunnen doen op de leveringsvoorwaarden is het van belang dat die tijdig en op de juiste manier op verkoopovereenkomsten van toepassing worden verklaard.

https://www.kvgo.nl/4453/

Het KVGO actualiseert leveringsvoorwaarden, hulp van leden nodig

De leveringsvoorwaarden die het KVGO voor de bedrijfstak opstelt worden onder de loep genomen. Daarbij kijken experts onder meer of ze nog voldoen aan de wet- en regelgeving en de huidige praktijk. Ook de brochure ‘Toelichting op de leveringsvoorwaarden’ zal vernieuwd worden.

https://www.kvgo.nl/het-kvgo-actualiseert-leveringsvoorwaarden-hulp-van-leden-nodig/

Leveringsvoorwaarden, nieuwe Pensioenwet & Papierconvenant

Amstelveen, 15 december 2006 – De Leveringsvoorwaarden, de nieuwe Pensioenwet en de perikelen rond het Besluit Verpakkingen vroegen tijdens de Algemene Vergadering om een toelichting.


De KVGO-medewerkers Truus Boomgaard en Bert Hoogenboom informeerden de av over de laatste stand van zaken rond de Leveringsvoorwaarden en de gevolgen voor de DGA van de nieuwe pensioenwet. Truus Boomgaard zegde de Vergadering een nieuwe brochure over de Leveringsvoorwaarden toe die begin 2007 zal verschijnen.


Bert Hoogenboom riep de aanwezige directeuren grootaandeelhouders zich voor de jaarwisseling bijzonder goed te laten informeren over vooral pensioen in eigen beheer.“Uw juridische positie wordt na de invoering van de nieuwe Pensioenwet in 2007 aanzienlijk zwakker.”

https://www.kvgo.nl/4379/

Erratum verschenen bij ‘Toelichting Leveringsvoorwaarden’

Amstelveen, 10 maart 2011- De Leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie zijn aangepast. Dit was nodig omdat de Stichting Scheidsgerecht geen nieuwe geschillen in  behandeling neemt.


Daarom is het nodig bij het lezen van de brochure “Toelichting op de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie” rekening te houden met wijzigingen.

– Alleen toegankelijk voor KVGO-leden –

https://www.kvgo.nl/5501/

“Faillissementen mijn lust en mijn leven”

Amstelveen, 2 juni 2007 – Dat de nieuwe Algemene Leveringsvoorwaarden in combinatie met faillissementen en doorstarts niet per definitie ingewikkeld en saai zijn bewees advocaat en curator Bert Jansen na afloop van de Algemene Vergadering.

In een helder betoog legde hij uit wat voor juridische risico’s een ondernemer kan lopen wanneer hij zijn leveringsvoorwaarden niet of verkeerd hanteert. “Ik kom facturen tegen met op de achterkant de leveringsvoorwaarden. Is daar iets mis mee?

Nee, kwaad kan het niet. Maar als de klant die voorwaarden daar voor het eerst onder ogen krijgt en er doen zich problemen voor, heeft hij juridisch gezien een sterke positie. Natuurlijk weet iedereen dat je de voorwaarden voor het sluiten van een overeenkomst kenbaar moet maken. De praktijk is helaas anders. Weinig ondernemers gebruiken hun leveringsvoorwaarden goed.”

https://www.kvgo.nl/4474/

Leveringsvoorwaarden breed toegepast

Amstelveen, 28 april 2006 – Ruim tachtig procent van de KVGO-leden past de Leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie toe.


Dat blijkt uit een enquête die de Koninklijke KVGO onlangs onder haar leden heeft gehouden.

https://www.kvgo.nl/4238/

Leveringsvoorwaarden Papiergroothandelaren aangepast

Amstelveen 6 juni 2002 – Op verzoek van een aantal leden heeft het KVGO de algemene leveringsvoorwaarden juridisch getoetst en op basis daarvan voorstellen gedaan aan de Vereniging van Papiergroothandelaren (VPG). Dat overleg heeft erin geresulteerd dat de VPG voor een deel tegemoet is gekomen aan de door het KVGO geformuleerde wensen. De VPG heeft […]

https://www.kvgo.nl/3408/

Leveringsvoorwaarden in klein corps werken niet

Amstelveen, 26 oktober 2007 – Leveringsvoorwaarden mogen niet in een – te – klein lettertype ter beschikking van klanten worden gesteld. Ondernemers die een klein corps kiezen lopen de kans dat bij conflicten de wederpartij met succes de vernietiging van deze voorwaarden inroept.


De onderneming Canal Digitaal stelde in een procedure die het bedrijf aanspande dat ‘zij haar abonnement had uitgefactureerd’ volgens de algemene voorwaarden. Voor de kantonrechtbank in Zutphen voerde een gedaagde als verweer aan dat die voorwaarden onleesbaar zijn.

https://www.kvgo.nl/4565/

Toelichting & aandachtspunten leveringsvoorwaarden

Alleen voor KVGO-leden is een speciale toelichtingsbrochure op de leveringsvoorwaarden te downloaden. Ook is er een lijst met aandachtspunten beschikbaar. Klik op onderstaande documenten om deze te downloaden (pdf) Aandachtspunten leveringsvoorwaarden 2011 Toelichting leveringsvoorwaarden 2007 Erratum 2011 op ‘Toelichting op de Leveringsvoorwaarden 2007’

https://www.kvgo.nl/4462/