23 januari 2003

Spaarloon 2003 uitgekleed

Amstelveen, 23 januari 2003 – Met ingang van 1 januari 2003 is het maximale bedrag dat jaarlijks kan worden gespaard verlaagd van € 788 naar € 613. In het grafi-mediabedrijf bestaat het spaarloon uit een CAO-deel en een vrijwillig spaardeel. Het maximum CAO-deel bedraagt in 2003 € 430.

Het blijft dus aantrekkelijk om via de werkgever vrijwillig extra te sparen. Naast de verlaging van het spaarloon, valt het spaartegoed dat in 1999 en 2000 is gespaard per 1 januari 2003 vrij. Voor de bedragen die vanaf 2001 zijn gespaard gelden de bekende spelregels voor bedrijfssparen. Dit betekent dat deze spaargelden vier jaar vast moeten blijven staan, tenzij ze worden benut voor de officieel erkende bestedingsdoeleinden. De premiespaarregeling, waarbij de werknemer een deel van zijn nettoloon kon sparen en de werkgever een spaarpremie kon toekennen, wordt per 1 januari 2003 afgeschaft.

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2003 niet meer kan worden ingelegd op een premiespaarrekening. De premiespaarregeling wordt in twee fasen afgeschaft. Op 1 januari 2003 vallen alle spaartegoeden vrij die gespaard zijn tot en met 2001.

Op 1 januari 2004 valt vervolgens het spaargeld vrij dat in 2002 is gespaard. Deelnemers kunnen het geld op de vrije spaarrekening bij het SGB laten staan of storten op de SGB-beleggingsrekening. Het vrijgevallen spaargeld kan ook direct worden opgenomen. Het snelst gaat dat via de internetsite van de GBF (www.gbf.nl). Op de homepage kan worden geklikt op ‘opname spaarloon premiesparen’.